Spring naar inhoud

Visie Het Bruisnest

Het Bruisnest is een ontwikkelingsplaats waar mensen hun kwaliteiten kunnen inzetten om zo weer te groeien naar een plek in de maatschappij.
Het Bruisnest is voor iedereen die wil meedoen en meetellen in de samenleving.
Het streven van Het Bruisnest is: “Minder Hulpvraag, Meer Innovatie, Meer Samenleving”

“Ruimte voor eigen kracht”

De visie die Het Bruisnest voor ogen heeft, draait om meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en het inzetten van de eigen kwaliteiten en talenten. Door vanuit het sociaal isolement laagdrempelig in verbinding met de maatschappij te kunnen komen worden de kansen op re-integratie vergroot.

Het Bruisnest draait om groei en ontwikkeling. Er is ruimte voor allerlei nieuwe initiatieven om te ontstaan, gestuurd door vrijwilligers. Doordat we gaandeweg leren van elkaar, kunnen we steeds verder ontwikkelen. Bij Het Bruisnest gaan we uit van iemands kwaliteiten en talenten. We houden ons bezig met hoe we de vrijwilliger kunnen inspireren, motiveren en de ruimte kunnen geven om nieuwe dingen te proberen.

Waar kwaliteiten zich verbinden

Belangrijk voor ons is dat mensen weer zelfvertrouwen krijgen en zich waardevol gaan voelen. Iedereen zet zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten in. Alle unieke kwaliteiten bij elkaar verbinden zich weer met elkaar. We willen zo elkaar helpen groeien. Elke vrijwilliger werkt met en aan een ander doel. Voor sommigen is hun doel nog niet gelijk duidelijk, maar vinden dit gaandeweg wanneer zij langer bij Het Bruisnest werken.

We willen ons richten op de gezonde kant en vandaar dat we samenwerking met de wijken erg belangrijk vinden. Wij staan open voor iedereen. Iedere burger is welkom!

De uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid, onderling respect en wederkerigheid.

Dit concept binnen het Bruisnest maakt dat er op basis van de kwaliteiten en het vermogen van de vrijwilliger onbevooroordeeld de samenwerking kan slagen. Juist die verborgen kwaliteiten en het weer laten ontwaken van ieders vermogen maken elk uniek traject interessant.

Vrijwilligers willen hun kennis delen, durven hun ideeën kenbaar te maken en zo ontstaan er ook weer nieuwe initiatieven

Het Bruisnest staat op de kaart! Binnen een netwerk van verwijzers, zorgpartners, ambulante begeleiders, begeleiders binnen woonvormen etc, maar ook het sociaal team, de gemeente en het UWV zijn de lijnen naar en van Het Bruisnest niet meer weg te denken.  Deze lijnen versterken zich elke dag en we staan op gelijkwaardige basis met instellingen die al naam hebben gemaakt met hun aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuningsvormen.

Het Bruisnest is inmiddels niet meer weg te denken en heeft bewezen dat het werken voor, door en met vrijwilligers vele deuren kan openen. Wij staan voor het behalen van optimale resultaten ten behoeve van alle vrijwilligers, zonder te hoeven wedijveren, concurreren of door middel van irreële beloftes onze naam neer te zetten.

Het Bruisnest ‘waar kwaliteiten zich verbinden’

Bij Het Bruisnest de drempel over stappen, heeft voor mij in elk geval betekend: “Zo, ik ben weer een beetje thuis!” Ik dacht dat ál die stickers die in mijn leven al op mijn voorhoofd zijn geplakt er wel bleven zitten, zichtbaar en onbeschermd voor commentaar. Gewenning duurde wel een poosje, ik heb doorgezet en…. eindelijk lieten de plaklagen los! Het Bruisnest bleef vertrouwen hebben en naar de juiste weg voor contact met mij zoeken.

Binnen Het bruisnest is er ruimte van drie vormen van Herstel:

 1. Gericht op persoonlijk Herstel:
  Dit zijn vooral laagdrempelige activiteiten die aangeboden worden. Denk hierbij aan de inloop, de loopgroep, feestavonden, creatieve bezigheden, internetcafé, visagie, assertiviteitstraining, individuele computerles en digitale Nederlandse les.
  Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan herstelwerkgroepen waarin je in groepsverband aan je eigen herstel gaat werken. Je krijgt hier de ruimte om meer naar eigen mogelijkheden te werken. Dit is een samenwerkingsproject “Herstel en Participatie” vanuit Kernkracht.
 2. Gericht op maatschappelijk Herstel/participatie:
  Hierbij richt je jezelf meer op het meewerken binnen Het Bruisnest. Je kunt kiezen om in één van de werkgebieden mee te werken, daarin ervaring op te doen en zo weer zelfvertrouwen op te bouwen. Dit biedt weer mogelijkheden om te groeien naar het Economisch Herstel, in deze fase kan er ook gezocht naar en gewerkt worden in een leer-werkplek.
 3. Gericht op economisch Herstel/participatie:
  Wanneer iemand zover is om richting Economisch Herstel te gaan, dan bedoelen wij richting een betaalde baan gaan. Sollicitatietraining en werkveldoriëntatie kunnen dan bijvoorbeeld tot de mogelijkheden behoren.

In de praktijk blijkt dat de eigen kracht van de vrijwilliger bevorderd wordt. Sleutel is dat mensen meer verantwoordelijkheid krijgen en worden uitgedaagd om hun ervaring, kennis en kracht te gebruiken. Ze voelen zich mede-eigenaar van de processen en werkzaamheden waar ze aan deelnemen en zijn er trots op. De essentie zit in het vrijmaken van kennis, ervaring en motivatie die mensen al in zich hebben maar die ernstig verwaarloosd zijn en tot dan niet of nauwelijks gebruikt worden.

Door in het werken bij Het Bruisnest zoveel mogelijk te normaliseren, werkt dit herstel bevorderend bij de vrijwilliger en kunnen mensen hun eigen leertraject inzetten en weer deelnemen aan de samenleving. De vraag naar zorg wordt in verloop van tijd minder.

Uitgangspunten Het Bruisnest:

Het Bruisnest focust op sterke punten, talenten en mogelijkheden. Diagnoses zijn voor ons niet van belang, we zien jou vooral als mens en kijken mee in wat er nodig is om het doel te bereiken. We zetten een herstelproces in door werk en cursussen aan te bieden binnen “Het Bruisnest”. Ieder kan groeien in eigen tempo.

Wanneer iemand zover is kun je als vrijwilliger doorgroeien naar een leer-werkplek buiten Het Bruisnest. We zoeken dan met elkaar naar een geschikte plek waar de vrijwilliger straks zijn baan van zou willen maken.

Netwerken is voor Het Bruisnest een belangrijk onderdeel. Zo kijken wij voor wie we wat kunnen betekenen en met wie we een samenwerking aan kunnen gaan. De verbinding maken met Waddinxveen en meedoen waar mogelijk is voor ons erg belangrijk, gezien het richten op normaliseren.

Ook biedt Het Bruisnest ontwikkelingsmogelijkheden aan op het gebied van weerbaarheidstraining, sollicitatietraining, paarden coaching of allerlei andere opleidingen die bij jouw werkgebied van toepassing zijn en waarvan het diploma op de arbeidsmarkt van belang is. Informatie hierover kunt u elders op de site terugvinden.

Belangijke kernwaarden van Het Bruisnest:

Meedoen bij Het Bruisnest houdt in dat je meewerkt aan een werk gestuurde dag. Binnen de werkgebieden is een bepaalde structuur waarvan verwacht wordt dat iedereen zich daaraan houdt. Daarnaast is er elke dag om 11.00u een dagopening waarbij we taken verdelen en er ruimte is voor mededelingen van uit het coördinatieteam.

Binnen Het Bruisnest werken we op basis van vertrouwen. Gelijkwaardigheid is ons uitgangspunt en iedereen heeft evenveel inbreng en mag met nieuwe ideeën komen. Wij richten ons op sociale inclusie, wat wil zeggen dat iedereen meedoet én meetelt.

Wij willen graag de vrijwilliger verantwoordelijkheden  geven. Dit ontstaat vooral in de werkgebieden of bijvoorbeeld het openen en sluiten van Het Bruisnest. Daarnaast denken we in mogelijkheden en zien geen beren op de weg. Als iemand iets wil organiseren zorgen wij ervoor dat dit mogelijk gemaakt kan worden.

Het is belangrijk dat een ieder in een vertrouwde omgeving zich kan ontwikkelen. Daarnaast vooral de verbinding naar de samenleving leggen. Welke diensten kunnen wij aanbieden voor mensen in de verschillende wijken. Het volgen van een opleiding behoort tot de mogelijkheden.

Het is belangrijk dat iedereen zich in een vertrouwde omgeving kan ontwikkelen en de verbinding (terug) naar de samenleving kan leggen. We bieden verschillende diensten aan voor mensen in de verschillende wijken. Vanuit de gemeente hebben wij ook een richtlijn; namelijk de participatieladder. Hierop kunnen wij ook de groei en ontwikkeling meten.

Naast het meedoen bij Het Bruisnest is er ook ruimte voor de bezoeker. Er zijn voor hen aangeboden activiteiten en er is ruimte om een kop koffie, lunch of warme maaltijd te nuttigen.

Maatschappelijke effecten:

 • Vrijwilligers doen minder een beroep op de professionele hulpverlening.
 • Bevorderen en stimuleren van de maatschappelijke acceptatie.
 • Uitkeringsgerechtigden stromen door naar een baan.
 • Vrijwilligers zitten beter in hun vel, zowel geestelijk als lichamelijk, wat bevorderlijk is voor de gezondheid.
 • Door het behalen van erkende diploma’s worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Hoe verloopt het traject binnen Het Bruisnest:

 • Vrijwilligers komen voor een intakegesprek.
 • Start in een werkgebied waar de vrijwilliger zich in wil en kan ontwikkelen.
 • Maatwerk geven aan de vrijwilliger (Welke begeleiding is nodig?)
 • Of een nieuw initiatief opzetten.
 • Na twee maanden evaluatiegesprek.
 • Leerontwikkelingsplan wordt opgesteld. Hierin wordt meegenomen:
  • Weerbaarheidstraining
  • Sollicitatietraining
  • Opleiding
  • Persoonlijk leefplan (nog in ontwikkeling)
  • Leer-werkplek buiten Het Bruisnest
  • Betaalde baan